Otázka:

Ako sa správne píšu základné číslovky slovom? Treba oddeľovať tisícky a stovky alebo písať všetko spolu?

Heslá:

základné číslovky, tisíc, milión, sto, desať, miliarda

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa základné číslovky v základnom tvare píšu dovedna, napr. dvetisícosemstopäť. V zložitých prípadoch možno na zlepšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami, napr. dvestopäťdesiattritisíc štyristo dvadsaťosem. Číslovky označujúce milióny a miliardy sa píšu oddelene. Sumu 1 895 434 Sk možno zapísať takto: milión osemstodeväťdesiatpäťtisícštyristotridsaťštyri aj milión osemstodeväťdesiatpäťtisíc štyristo tridsaťštyri. Pri skloňovaní základných čísloviek sa oddeľujú tvary, ktoré sa skloňujú, napr. dvadsiatich piatich, sedemdesiatimi tromi, dvestodvadsiatich piatich, tisíctristosedemdesiatimi tromi.


Otázka z 16. 12. 2007 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu základné číslovky