Otázka:

Je správna zdrobnenina košieľôčka? V ľudovej slovesnosti sa nachádza, v slovníkoch nie. Prosím o vysvetlenie, čo je správne.

Heslá:

košieľočka

Odpoveď:

Slovo košeľa sa skloňuje podľa vzoru ulica (nie dlaň) a zdrobneniny k slovu košeľa majú podoby košieľka košieľočka. Podoba košieľočka sa uvádza iba v 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2011), ktorý nie je zatiaľ prístupný v elektronickej podobe. Pri slove košieľočka sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení, preto po dlhej slabike -šie- nasleduje krátka slabika -ľoč-. Podoba košieľôčka by dané pravidlo nespĺňala. Ani podoby košeľôčka a košieločka nie sú správne.

 

 


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu košieľočka