Otázka:

Aká je správna podoba názvu obce Šutovce/Šútovce? V Pravidlách slovenského pravopisu je tvar Šutovce, ale na tabuliach v obci, na internetovej stránke obce atď. je tvar Šútovce s dlhým ú. Ktorá podoba je správna?

Heslá:

Šutovce, Sliače, Liptovské Sliače

Odpoveď:

 

Podoba názvu obce Šutovce s krátkym u, ktorá sa uvádza v publikácii Názvy obcí slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997) z roku 1998 (porov. zdroje sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk), zodpovedá stavu spred 31. januára 2001, keď vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 74/2001 Z. z. o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače. Podľa tohto nariadenia sa názov obce Šutovce zmenil na Šútovce a názov obce Sliače na Liptovské Sliače. V Štatistickom lexikóne obcí Slovenskej republiky z roku 2002 aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2013 sa už uvádza názov obce v podobe Šútovce a v takejto podobe ho treba používať. 

Obyvateľ Šútoviec je Šútovčanobyvateľka je Šútovčanka a vzťahové prídavné meno má podobu šútovský.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Šutovce