Otázka:

Je pravda, že skratky sa podľa zásad slovenského pravopisu tvoria len zo začiatočných písmen plnovýznamových slov, a teda skratka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v podobe MZVaEZ SR je nesprávna?

Heslá:

iniciálové skratky, tvorba skratiek, ako sa tvoria iniciálové skratky

Odpoveď:

V slovenčine neexistuje presné pravidlo tvorenia iniciálových skratiek. Najčastejšie sa tvoria zo začiatočných písmen plnovýznamových slov v skracovanom viacslovnom názve (združenom pomenovaní), napr. Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív → ŠEVT, Špecializovaný ústav hygieny a epidemiológie → ŠÚHE, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky → MPSVR SR, ale máme aj skratky, v ktorých sa zaznamenáva aj spojka a, pričom sa zvyčajne píše s malým začiatočným písmenom, napr.  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny → ÚPSVaR, staršie Ministerstvo výstavby a životného prostredia Slovenskej republiky → MVaŽP SR, letectvo a protivzdušná obrana → LaPVO a pod.

            V jazykovej praxi sa v súvislosti s názvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR používajú v súčasnosti dve podoby skratky, pričom podstatne frekventovanejšia je skratka MZVaEZ SR. Skratka MZVEZ SR, proti ktorej takisto nemožno namietať, sa používa zriedkavejšie. Z jazykového hľadiska môžeme len odporúčať, aby sa v súvislosti s daným názvom oficiálne používala len jedna podoba skratky.


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu iniciálové skratky