Otázka:

Ako sa píše interpunkcia, keď sa citát vnútri citátu dostane na koniec textu (citátu), do ktorého je vložený?

Heslá:

citát v citáte, úvodzovky

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, kapitola 2.7. Úvodzovky, poznámka k bodu 5), ktoré sú sprístupnené aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf, na oddelenie citátu vnútri iného citátu vyznačeného úvodzovkami sa namiesto ďalších úvodzoviek používa čiarka a obrátená čiarka. Ako vyplýva z príkladu uvádzaného v poznámke, samotný citát vnútri citátu (aj keď je vetného charakteru), sa nepíše s veľkým začiatočným písmenom a neukončuje sa bodkou, z priamej reči inej osoby sa vyčleňuje iba „jednočiarkovými“ úvodzovkami.

Na konci citátov, ktoré majú povahu vety, sa bodka píše pred pravou úvodzovkou, t. j. Ako hovorí Murphyho výrok: „Čo sa môže pokaziť, to sa pokazí.“ (Porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, kapitola 2.7. Úvodzovky, bod 2.). Ak tento spôsob písania interpunkcie aplikujeme na prípad, keď sa nevetný citát vnútri citátu dostane na koniec textu, do ktorého je vložený, mali by sa úvodzovky a bodka písať takto: Rečník hovoril: „Heslom Palackého boli slová: ,svoj k svojmu a vždy dľa pravdy‘.“ Explicitné pravidlá, ako riešiť takéto a podobné situácie, sa však neuvádzajú v nijakej príručke.

 


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citát v citáte