Otázka:

Ako sa zapisujú vo vete číslovky číslom? Správne je "v 80. rokoch" alebo "v 80-tych rokoch", "v 11 prípadoch" alebo "v 11-tich prípadoch"?

Heslá:

číslovky, čísla, písanie čísloviek číslicami, písanie čísloviek číslom.

Odpoveď:

Základné číslovky sa zapisujú číslom bez bodky. Nepriame pády (t. j. iné pády ako nominatív jednotného čísla) sa nevyjadrujú príponou so spojovníkom, tvar číslovky vyplýva z kontextu, napr. spojenie v 11 prípadoch čítame v jedenástich prípadoch, spojenie o 3 prasiatkach čítame o troch prasiatkach.

            Radové číslovky sa zapisujú číslom s bodkou, napríklad  prvý máj – 1. máj, pätnáste výročie – 15. výročie, osemdesiate roky – 80. roky. Bodkou sa radová číslovka v číselnej podobe odlišuje od základnej číslovky a rovnaký zápis (číslo s bodkou) sa používa aj v nepriamych pádoch pri skloňovaní, napr. budova z 90. rokov minulého storočia, oslavy 1. mája, po 15. výročí, v 80. rokoch a pod.

Zápis s pádovou príponou pripojenou spojovníkom (80-te roky, v 80-tych rokoch, v 11-tich prípadoch) nezodpovedá slovenskému pravopisu.

 


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu číslovky