Otázka:

Čo rozhoduje o zaraďovaní jednotlivých hesiel do slovníka? Je výraz archiválie v poriadku?

Heslá:

archiválie

Odpoveď:

Pri zaraďovaní jednotlivých hesiel do slovníka rozhoduje viacero faktorov, jedným z nich je aj výskyt slova. Vďaka súčasným technickým možnostiam sa materiálová základňa použitá pri príprave Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) opiera nielen o tradičnú lístkovú kartotéku nášho ústavu (ktorá sa používala pri príprave Slovníka slovenského jazyka alebo Krátkeho slovníka slovenského jazyka), ale aj o texty v Slovenskom národnom korpuse (v čase koncipovania 1. zväzku SSSJ to bolo 300 miliónov textových slov) alebo slovenské internetové stránky. Slovo archiválie sa vo význame „dôležité spisy, písomné pamiatky, knihy a listiny uchovávané v archíve, vedecký archívny materiál“ zaradilo do 1. zväzku SSSJ ako neutrálne slovo na základe dokladov o jeho používaní nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti, a to aj v odbornej literatúre a v odborných kruhoch. Slovo archiválie v súčasnosti nemožno vylučovať zo slovnej zásoby ani zo súčasných slovníkov, lebo sa používa a je pravidelne utvorené (porov. reálie, univerzálie, chemikálie atď.), aj keď časť odbornej verejnosti dnes používa iný termín. 

Ďakujeme za Vaše pripomienky, o ktorých sme informovali aj pracovníkov lexikografického oddelenia nášho ústavu.      


Otázka z 18. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu archiválie