Otázka:

Ktorý výraz sa používa vo verejnom obstarávaní: listová/listinná/písomná forma vyhodnotenia cenových ponúk?

Heslá:

listinný, listový, ústny, písomný, papierový, elektronický, forma

Odpoveď:

 

Podstatným menom listina sa pomenúva buď úradne zhotovená a overená písomnosť (úradná listina; poverovacia listina), alebo oficiálna písomnosť obsahujúca zoznam (prezenčná listina, výplatná listina).  Význam „súvisiaci s listinou, majúci charakter listiny, vyskytujúci sa v listine“ sa vyjadruje vzťahovými prídavnými menami listinný listinový (listinný archív, listinný prameň).

            Podstatným menom list, ktoré má viacero rozličných významov, sa pomenúva aj úradná listina, doklad (rodný list, úmrtný list, záručný list), ale predovšetkým písomná správa posielaná adresátovi. Vzťahové prídavné meno listový má význam „súvisiaci s listom, majúci charakter listu, korešpondencie, vyskytujúci sa v liste“, napr. listový papier, listové tajomstvo, listový styk.

            V súvislosti s verejným obstarávaním sa používajú termíny listinná ponuka aj listinná forma vyhodnotenia (cenových) ponúk.

 Spojenie listová forma sa používa vo všeobecnosti na špecifikáciu spôsobu komunikácie prostredníctvom listu alebo aj e-mailu a spojením písomná forma sa špecifikuje písomný spôsob podania v protiklade s výrazom ústna forma. Na porovnanie spojenie papierová forma (resp. podoba) sa používa ako protiklad spojenia elektronická forma (podoba). 

 


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu listinný