Otázka:

Ktorá z viet je správna: 1. Čo je presvedčanie? alebo Čo je presvedčovanie? 2. Kedy presvedčujete? alebo Kedy presvedčate? 3. Ako sú ľudia presvedčaní? alebo Ako sú ľudia presvedčovaní?

Heslá:

presvedčiť, presviedčať, presvedčovať, presviedčanie, presvedčovanie

Odpoveď:

V slovenčine sa nepoužíva sloveso presvedčať. V slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk nájdete dokonavé sloveso presvedčiť s významom „rozumovými dôvodmi priviesť k istému názoru“ a jeho nedokonavé pendanty presviedčať a presvedčovať, od ktorých možno utvoriť činnostné podstatné mená presviedčanie presvedčovanie (vyjadruje sa nimi ten istý význam: pôsobenie na niekoho, aby prijal určitý názor, myšlienku). Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať takúto podobu: Čo je presviedčanie (aj presvedčovanie)?  – Kedy presviedčate (presvedčujete)? – Ako sa ľudia presviedčajú (presvedčujú)?


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu presvedčiť