Otázka:

Ako sa skloňuje slovo foto?

Heslá:

foto

Odpoveď:

Podstatné meno foto sa uvádza iba vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008). V lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu  Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa uvádza iba prefixoid foto- ako prvá časť zložených slov. Podstatné meno foto sa v slovenčine používa iba okrajovo (v súčasnosti sa trochu zrevitalizovalo pod vplyvom angličtiny) a ako hovorový výraz pre fotografiu sa väčšinou uprednostňuje podstatné meno fotka. Čo sa týka skloňovania slova foto, je to podstatné meno stredného rodu vzoru mesto a v citovanom slovníku cudzích slov sa pri ňom uvádza genitívna prípona jednotného čísla -a (fota), ale v súvislosti s ostatnými pádmi (predovšetkým v množnom čísle) sa v jazykovej praxi naďalej uprednostňuje používanie príslušných tvarov pomenovania fotka. Tvary z fot, na fotách, s fotami sa v slovenčine prakticky nepoužívajú a ani Vám ich neodporúčame používať.

 


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu foto