Otázka:

Je správne enviromentálny alebo environmentálny?

Heslá:

environmentálny, environmentalistika

Odpoveď:

Prídavné meno environmentálny sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk), v Slovníku súčasného slovenského jazyka a v slovníkoch cudzích slov. Prevzaté slová s prvou časťou environ-, napr. environment, environmentálny, environmentalistika, pochádzajú z francúzštiny (pravdepodobne zo slova environnement vo význame „okolie, prostredie“). Spoluhláska n (v slabike -ron-) v tomto slove nie je do slovenského ekvivalentu vsunutá, ale zachovaná z východiskového jazyka. Rovnako sa spoluhláska n zachováva aj v angličtine – environmental. Spoluhlásková skupina nm sa v slovenčine vyskytuje napríklad v tvare inštrumentálu množného čísla podstatných mien mužského rodu zakončených na spoluhlásku n, napr. občanmi, zákonmi, členmi, génmi, bazénmi, terénmi ap.


Otázka z 04. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu environmentálny