Otázka:

Píše sa správne: cyrilometodské slávnosti alebo cyrilo-metodské slávnosti?

Heslá:

cyrilo-metodský, cyrilo-metodovský

Odpoveď:

Z priraďovacieho skladu Cyril a Metod sa tvorí prídavné meno cyrilo-metodský aj cyrilo-metodovský. Obe prídavné mená sa píšu so spojovníkom (porov. príslušné heslá v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, a v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra http://slovnik.juls.savba.sk).      


Otázka z 28. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cyrilo-metodský