Otázka:

Správne je spojenie prevzaté materiály alebo prevzané materiály?

Heslá:

prevziať, prevzatý

Odpoveď:

Sloveso prevziať sa zaraďuje do slovesného vzoru žať, z ktorého sa tvorí trpné príčastie príponou -tý, t. j. prevziať – prevzatý, prevzatá, prevzaté (porov. Morfológiu slovenského jazyka, 1966, s. 499; v elektronickej podobe je sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/).       


Otázka z 28. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevziať