Otázka:

Ako sa skloňujú slová " jalec", "karas" a "kapor"?

Heslá:

kapor, karas, jalec

Odpoveď:

Mužské názvy živočíchov zakončené na spoluhlásku sa skloňujú v jednotnom čísle ako mužské životné podstatné mená podľa vzoru chlap a v množnom čísle ako neživotné podstatné mená na základe zakončenia na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku podľa vzoru dub a na základe mäkkého zakončenia podľa vzoru stroj. To znamená, že slovo jalec sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru stroj a slová karas, kapor podľa vzoru dub. Relevantné prípony sa pri všetkých týchto slovách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 27. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kapor