Otázka:

Často počuť v médiách slovné spojenie "o tom netušil" alebo "o tom ani netušil". Nemalo by to byť "to netušil" alebo "o tom nevedel"?

Heslá:

tušiť, netušiť

Odpoveď:

Starší Slovník slovenského jazyka (4. zv., 1964) nezachytáva záporné sloveso netušiť, ale pri jeho základovom slovese tušiť uvádza väzbu čo, zriedkavo i o čom (porov. citovaný slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). V exemplifikácii sa uvádza príklad slovesa tušiť vo väzbe s predložkou v lokáli Oni ešte ani netušia o láske. J. Oravec v publikácii Väzba slovies v slovenčine v časti Predmet v lokáli píše, že lokál s predložkou vyjadruje predmet a je funkčne synonymný s akuzatívnym obsahovým predmetom pri mnohých slovesách, napr. hovoriť (čo o čom ), písať, dozvedieť sa, vedieť i tušiť.


Otázka z 27. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tušiť