Otázka:

Zvieracie prídavné mená vzoru páví sú vzťahové alebo privlastňovacie ? Jednotlivé zdroje sa líšia v názore, prípadne sú nejednoznačné.

Heslá:

páví, líščí, privlastňovacie prídavné mená, vzťahové prídavné mená

Odpoveď:

 

Máte pravdu, pri zaraďovaní živočíšnych prídavných mien medzi vzťahové prídavné mená, resp. medzi privlastňovacie prídavné mená nie sú autori učebníc a príručiek jednotní. Kým napríklad v dočasnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl (Orbis Pictus Istropolitana, 1999) sa prídavné mená delili na akostné, vzťahové (k nim sa zaraďovali aj živočíšne) a privlastňovacie (pozri s. 48), čo zodpovedá aj akademickej Morfológii slovenského jazyka, 1966 (nájdete ju v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj), v učebnici Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl z toho istého vydavateľstva (Orbis Pictus Istropolitana, 2004) v 2. diele na s. 12 sa rozdeľujú prídavné mená na akostné, vzťahové a privlastňovacie, ktoré sa ďalej delia na individuálne (vzor otcov) a druhové (vzor páví). Takéto delenie je aj v učebnici slovenského jazyka pre piatakov (v 2. diele na vnútornej strane zadnej obálky). S ďalším pohľadom sa stretávame v Slovenskej gramatike trojice autorov Pauliny – Ružička – Štolc (SPN, 1968), v ktorej sa prídavné mená rozdeľujú iba na dve hlavné skupiny: na akostné prídavné mená a vzťahové, pričom medzi vzťahové prídavné mená sa zaraďujú aj individuálne privlastňovacie prídavné mená (otcov, líškin), aj zvieracie (živočíšne) prídavné mená (páví, líščí) ako druhové privlastňovacie prídavné mená. Autori na s. 194 pripomínajú, že „by bolo možné prídavné mená deliť aj podľa iných hľadísk“.

            Toto je iba stručný výpočet rozličných prístupov k rozdeľovaniu prídavných mien. Na jednej strane je prirodzené, že viacerí vedci v jednej vednej oblasti dospejú po preskúmaní určitého javu k odlišným záverom, ale poznatky v rámci učiva na základných školách by mali byť prezentované jednotne vo všetkých ročníkoch a učebniciach.

            Odporúčame rešpektovať riešenie uvedené v kolektívnom diele s kodifikačnou platnosťou Morfológia slovenského jazyka (s. 204), že živočíšne prídavné mená typu páví vzhľadom na ich širší význam podobný významu prídavných mien typu drevený lipový sa zaraďujú k vzťahovým vlastnostným prídavným menám označujúcim vlastnosť: „Vzťah medzi podstatným menom ovca a prídavným menom ovčí je taký istý ako vzťah medzi podstatným menom lipa a prídavným menom lipový. Možno ich rovnako opísať výrazom ‚pochádzajúci z ovce, súvisiaci s ovcou – pochádzajúci z lipy, súvisiaci s lipou‘: ovčí syr, ovčia vlna, ovčí trus, ovčí kožuch ako lipové drevo, lipový kvet, lipový háj.“ Toto riešenie sa uplatnilo aj v jednej zo základných kodifikačných príručiek, v Pravidlách slovenského pravopisu, v kapitole Prehľad skloňovania prídavných mien (2000, s. 121 – 122). Z praktického pohľadu na zaradenie živočíšnych prídavných mien do skupiny vzťahových prídavných mien je rozhodujúci aj ich zámenný korelát aký, napr. líščí kožuch, kurací vývar.

                       


Otázka z 26. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu páví