Otázka:

Ako sa správne vyjadrí umiestnenie v poradí: Žilinskí pólisti skončili na turnaji šiesti alebo Žilinskí pólisti skončili na turnaji šiesty?

Heslá:

skončili šiesti

Odpoveď:

Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný. Takto sa skloňujú aj tvary radových čísloviek prvý, druhý (číslovka tretí sa skloňuje podľa vzoru cudzí), štvrtý, piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty, desiaty, jedenásty, dvanásty atď. V nominatíve množného čísla majú číslovky prvý štvrtý na konci dlhé mäkké -í (prví, druhí atď.), pri ostatných číslovkách sa podľa pravidla o rytmickom krátení prípona skracuje na -i, t. j. piati, šiesti, siedmi...

Ak sa na určitom mieste v poradí umiestni dvojica alebo skupina, vyjadruje sa to radovou číslovkou v nominatíve množného čísla, napr. naši športovci skončili prví (druhí, tretí, štvrtí, piati, šiesti, siedmi, ôsmi, deviati, desiati, jedenásti, dvanásti... dvadsiati prví atď.). V tvaroch radových čísloviek štvrtí, piati, šiesti, deviati, desiati, jedenásti, dvanásti a pod. je pred príponou -í/-i  tvrdá spoluhláska t, čiže napríklad radová číslovka šiesti (skončili šiesti) sa tvrdou výslovnosťou spoluhlásky t [šiesti] odlišuje od nominatívu základnej číslovky šesť – šiesti (pretekári), v ktorej je mäkká spoluhláska ť [šiesťi].

V spojeniach typu Žilinskí pólisti skončili na turnaji šiesti (na šiestom mieste) sa píše radová číslovka (ktorá sa skloňuje podľa vzoru pekný) s mäkkým -i na konci, ale predchádzajúca spoluhláska t sa vyslovuje tvrdo [šiesti].


Otázka z 24. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skončili šiesti