Otázka:

Aká je etymológia slova nezištný?

Heslá:

nezištný

Odpoveď:

 

 

Význam prídavného mena nezištný je priezračný – „ktorý nie je upriamený na zisk, výhody“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Synonymický slovník slovenčiny, 2004; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk). Základovým slovom prídavného mena nezištný je prídavné meno zištný, ktoré je odvodené od slovesa získať, pozostávajúceho z predpony z a základového slovesa ískať, t. j. hľadať, hľadaním zhromaždiť“. Staré sloveso ískať sa časovalo s hláskovou alternáciou, a to ja ískam, ty íšteš, on íšte atď. Sloveso ískať v pôvodnom význame zaniklo, zachovala sa od neho odvodenina zištný. Dodávame, že Vaše úvahy o prídavnom mene nezištný nie sú jazykového charakteru.


Otázka z 23. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nezištný