Otázka:

Je správne pomenovanie genómová DNA alebo genomická DNA? j

Heslá:

genóm, genómový, genomický, genomika

Odpoveď:

V prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa uvádza vzťahové prídavné meno genómový s významom „súvisiaci s genómom“, napr. genómový výskum (výskum genómov), genómové lekárstvo, genómové zmeny rastlín. V slovenčine sa používa aj prídavné meno genomický, ktoré je odvodené od podstatného mena genomika s významom „odbor skúmajúci úplnú dedičnú informáciu organizmov vo väzbe na rôzne životné pochody“, napr. genomický výskum (výskum v oblasti genomiky). Za vhodnejšie pomenovanie preto považujeme spojenie genómová DNA (t. j. DNA genómu). Používanie prídavného mena genomický v danej súvislosti, s ktorým sa takisto stretávame pomerne často, je pravdepodobne ovplyvnené podobou anglického prídavného mena genomic.  


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu genóm