Otázka:

Ako sa v slovenčine správne píšu slovné spojenia, ktoré sú kombináciou slovenského slova a skratky, prípadne cudzojazyčného slova, napríklad prehrávač MP3 alebo MP3 prehrávač?

Heslá:

MP3 prehrávač

Odpoveď:

Ak sa v texte použije skratka, ktorá má funkciu nezhodného prívlastku, zvyčajne sa umiestňuje za slovo, ktoré bližšie určuje. V prípade, že skratka nahrádza prídavné meno, píše sa pred slovom, napr. TV program. Pri cudzojazyčných skratkách, ktorých význam nie je všeobecne známy alebo jasný, nevylučuje sa ani jeden zo spôsobov zápisu, pričom svoju úlohu tu zohráva aj ustálenosť. Takými sú napríklad spojenia USB kľúč, SIM karta alebo karta SIM, PIN kód (porov. 2. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 pri heslách kľúč, karta, kód).

 

Podobne sa pri skratke MP3 označujúcej digitálny formát na uchovávanie zvuku v spojení so slovom prehrávač (alebo formát) používajú obidva spôsoby zápisu MP3 prehrávač aj prehrávač MP3 (MP3 formát aj formát MP3). Podľa dokladov z textov v Slovenskom národnom korpuse sa oveľa častejšie používa poradie MP3 prehrávač – pomer frekvencie výskytov je 1294 : 130 (aj pri spojení so slovom formát je častejší výskyt podoby MP3 formát v pomere 496 : 41). Pre úplnosť dodávame, že v slovenčine sa vo význame „zariadenie na prehrávanie vo formáte MP3“ používa aj slovo empétrojka, ktoré je už aj s prídavným menom empétrojkový slovníkovo spracované v 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 ako hovorový výraz (hovorové slová sú spisovné, no sú príznačné pre neoficiálnu komunikáciu). Prídavné meno empétrojkový je utvorené zo skratky MP3 a používa sa v rovnakých spojeniach, empétrojkový prehrávač, empétrojkový formát, čo potvrdzuje, že skratka MP3 funguje aj ako prídavné meno.   

 


Otázka z 21. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu MP3 prehrávač