Otázka:

Ako sa nazýva malá sova?

Heslá:

sovča, sovíča, sôvä, sovička, sova

Odpoveď:

 

Na pomenovanie mláďaťa sovy máme v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (obe príručky sú prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) podoby sovča sovíča a vo výkladovej časti Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 (v kapitole Písanie samohlásky ä) sa uvádza aj pomenovanie sôvä, ktoré je utvorené zo slova sova podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách chlap – chlápä či holub – holúbä. V súčasnosti sa však toto slovo bežne nepoužíva. 

            Malú sovu (t. j. aj dospelú sovu malých rozmerov) môžeme pomenovať aj zdrobneninou sovička.


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sovča