Otázka:

Zaujímal by ma pôvod slova Topoľčany a odkedy sa píše s mäkkým ľ.

Heslá:

Topoľčany, topoľ

Odpoveď:

Prehľad názvov, ktoré sa v minulosti používali v súvislosti s mestom Topoľčany, nájdete v publikácii Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997) z roku 1998, ktorá je sprístupnená v elektronickej verzii spolu so slovenskými lexikografickými príručkami na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Názov Topoľčany s mäkkou spoluhláskou ľ sa používa od roku 1927. Pravopisná podoba názvu zodpovedá etymológii názvu mesta Topoľčany, ktorý je utvorený zo základu pomenovania stromu topoľ (dedina obklopená topoľmi, resp. postavená na mieste pomenovanom podľa topoľov). Staršie názvy Topoľčian písané s l zodpovedajú staršiemu pravopisu slova topol, ktoré sa v takejto podobe uvádza v Bernolákovej príručke Slowár Slovenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí z roku 1825. Od začiatku dvadsiateho storočia je kodifikovaná podoba názvu stromu topoľ s mäkkou výslovnosťou a v zodpovedajúcej pravopisnej podobe s písmenom ľ.  


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Topoľčany