Otázka:

Je správny výraz "dokumentácia skutočného vyhotovenia" alebo "dokumentácia skutočného realizovania"? Ide o to, že v prvom kroku sa vytvorí dokumentácia na realizáciu a po realizácii vznikne dokumentácia skutočného realizovania, pre ktorú máme zaužívaný výraz "dokumentácia skutočného vyhotovenia". Je správny?

Heslá:

realizácia, vyhotovenie

Odpoveď:

Slovo realizácia je odvodené od slovesa realizovať, ktoré je obojvidové. Patrí medzi viaceré slovesá s internacionálnym základom, ktoré majú význam nedokonavého i dokonavého vidu, napr. konfiškovať „úradne odnímať, odňať“, dokumentovať „dokladať, doložiť dokumentmi“, paralyzovať „znemožňovať, znemožniť“, maturovať „(u)robiť maturitnú skúšku“, okupovať „(vojensky) obsadzovať, obsadiť“, koncentrovať „sústreďovať, sústrediť“, kompletizovať „(u)robiť niečo kompletným, dopĺňať, doplniť do celku“. Podobne i sloveso realizovať má význam „uskutočňovať, uskutočniť“ a slovesné podstatné meno realizovanie i podstatné meno realizácia majú význam „uskutočňovanie, uskutočnenie, vykonávanie, vykonanie“. Jednoznačný dokonavý význam vyjadríme predponovým slovesom zrealizovať. Ak chcete odlíšiť dokumentáciu budúcej realizácie stavby od dokumentácie po realizácii stavby, možno tu v prvom prípade použiť výraz realizačná dokumentácia a v druhom prípade výraz dokumentácia zrealizovanej stavby alebo dokumentácia vyhotovenej či zhotovenej stavby.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu realizácia