Otázka:

Je správne písať veľké písmeno v zámenách Váš, Vaša, Vaše v texte na bilborde? Píše sa v liste zámeno Ste s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

vy, váš, Ste

Odpoveď:

Tvary zámen Vy, Váš aj Ty, Tvoj píšeme s veľkým začiatočným písmenom na znak úcty v korešpondencii, teda v listoch a e-mailoch, v pozvánkach, na pohľadniciach a pod. V reklamných letákoch, na pútačoch či v printových médiách sa tvary zámen vy, váš, ty, tvoj zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom. Slovko ste nie je zámeno, ale tvar slovesa byť v 2. osobe množného čísla (som, si, je, sme, ste, sú). Písanie veľkých písmen v korešpondencii na znak úcty sa týka iba tvarov zámen Vy, Váš, Ty, Tvoj.


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 16 odpovedí k heslu vy