Otázka:

Ako vytvoriť rozkazovací spôsob od slovies minúť a rásť?

Heslá:

miň!, minúť, rásť, rasť!, rasti!

Odpoveď:

 

Sloveso rásť má v rozkazovacom spôsobe prípustný dvojtvar – rasť! rasti!, v množnom čísle rasťme! i rastime!, rasťte! i rastite! Prípony rozkazovacieho spôsobu v 1. osobe jednotného čísla (od ktorých si môžete odvodiť tvary 1. a 2. osoby množného čísla) sa pri slovese rásť uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk). Od slovesa minúť sa tvoria tvary rozkazovacieho spôsobu miň!, miňme!, miňte!


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu miň!