Otázka:

Píše sa názov call centrum s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

call centrum, zákaznícke centrum, klientske centrum, informačné centrum

Odpoveď:

 

 

Anglický výraz call centrum, ktorým sa označuje forma sprostredkúvania služieb firiem ich zákazníkom, slovenské výkladové slovníky vrátane slovníkov cudzích slov nezachytávajú. Jazyková prax svedčí o tom, že aj medzinárodné firmy v súčasnosti namiesto cudzieho výrazu call centrum používajú podľa svojich potrieb jeho slovenské ekvivalenty, napr. zákaznícke stredisko, zákaznícke centrum, klientske centrum, centrum služieb zákazníkom, kontaktné centrum, informačné centrum, informácie, zákaznícka linka. Odporúčame používať niektorý z týchto názvov.


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu call centrum