Otázka:

V súvislosti s informovaním cestujúcich sa v hláseniach používa spojenie zmeškaný vlak vchádza... Je v tomto ozname správne slovo zmeškaný alebo sa má použiť slovo meškajúci?

Heslá:

zmeškaný, omeškaný, meškajúci

Odpoveď:

Váš postreh, že slovné spojenie zmeškaný vlak vchádza nie je jazykovo v poriadku, je opodstatnený. Slovným spojením zmeškaný vlak možno označiť vlak, ktorý niekto zmeškal. Ak chceme vyjadriť, že mešká vlak, je namieste použiť príčastie meškajúci, čiže meškajúci vlak. Dokonavosť deja vyjadríme príčastím slovesa omeškať sa, t. j. omeškaný, napr. omeškaný vlak vchádza na tretiu koľaj.


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmeškaný