Otázka:

Sú nasledujúce slová spisovné? (Nenašla som ich v KSSJ): konzervant (v zmysle konzervačná látka), panelista (člen diskusného panelu), developer (niečo ako vývojový projektant), outlet (predajňa tovaru z minulých sezón). Existuje nejaký dobrý internetový zdroj na kontrolu podobných neologizmov?

Heslá:

outlet, konzervant, developer, panelista

Odpoveď:

Z výrazov, na ktoré ste sa spytovali, je zatiaľ lexikograficky spracované iba slovo developer (pozri Slovník cudzích slov, 2005, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk), v jazykovej praxi sa používa aj podoba developér. Ďalšie prevzaté slovo outlet (výslovnosť [autlet]) sa v slovenčine zatiaľ používa v pôvodnej anglickej podobe. Podstatné meno panelista ako jednoslovné pomenovanie účastníka panelovej diskusie je správne utvorené príponou -ista podobne ako traktorista, klavirista, karikaturista, hokejista, slovakista. Popri podstatnom mene konzervant, ktoré dnes už takisto možno považovať za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, sa používa aj výraz konzervačná látka.

Nemáme slovenský slovník neologizmov ani nijakú príručku, v ktorej by ste mohli nové výrazy vyhľadávať podľa abecedy. Novým slovám, ktoré zatiaľ nie sú lexikograficky spracované v slovníkoch slovenského jazyka ani v slovníkoch cudzích slov, sa často venujeme v našej elektronickej jazykovej poradni (v starších odpovediach môžete vyhľadávať na stránke http://jazykovaporadna.sme.sk) alebo v časopise Kultúra slova, v ktorom môžete vyhľadávať na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/ (v roku 2013 sa písalo o slove konzervant).

Prevzatia z iných jazykov väčšinou prechádzajú procesom zdomácňovania, s čím súvisí aj adaptácia ich grafickej podoby (prispôsobovanie slovenskému pravopisu), a  môže trvať aj niekoľko desaťročí, kým sa výraz ustáli v slovenčine v konečnej podobe. Preto treba pri našich starších odpovediach v elektronickej poradni aj pri príspevkoch v odborných časopisoch prihliadať aj na čas ich vzniku.


Otázka z 13. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu outlet