Otázka:

Dobrý deň, ako mám oslovovať muža vo funkcii zdravotnej sestry?

Heslá:

zdravotná sestra, zdravotný brat

Odpoveď:

Do jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV prichádzali a aj v súčasnosti prichádzajú otázky týkajúce sa pomenovania mužského pendantu profesie, ktorá v praxi ustálene funguje a používa sa v ženskej podobe – zdravotná sestra. Dôkazom toho je aj príspevok Evy Rísovej Ako oslovovať muža vo funkcii zdravotnej sestry? v rubrike Spytovali ste sa v 10. čísle časopisu Kultúra slova v roku 1986. Ako už naznačuje názov spomenutého príspevku, problémy spôsobovalo hlavne oslovovanie mužov vykonávajúcich toto povolanie. V praxi sa aj pre nich používalo oslovenie sestra alebo sestrička. Riešenie, ktoré sa v článku navrhovalo, bolo však všeobecné (zdravotník) a dvojslovné pomenovanie zdravotný brat, ktoré by bolo prirodzeným náprotivkom k pomenovaniu zdravotná sestra, sa tu hodnotilo ako umelé, argumentujúc aj tým, že sa v tom čase nepoužívalo. Kolektív autorov výkladového Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pri príprave 3., doplneného a prepracovaného vydania, ktoré vyšlo v r. 1997, rozhodol medzi doplnky zaradiť ďalší význam slova brat – zdravotný brat s výkladom „stredný zdravotnícky pracovník; ošetrovateľ“. Exemplifikačné spojenie zdravotný brat sa (spolu s ďalšími spojeniami) doplnilo k spojeniam zdravotná prehliadka, zdravotná sestra aj pri význame prídavného mena zdravotný „súvisiaci so starostlivosťou o zdravie“. Slovné spojenie zdravotný brat sa ako ustálená formula uvádza aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 pri hesle brat. Možno ešte doplniť, že do citovaných slovníkov sa slovné spojenie zdravotný brat dostalo na základe toho, že sa začalo uplatňovať v jazykovej praxi.
Otázka z 18. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdravotná sestra