Otázka:

Ako sa určuje rod a vzor pomnožných podstatných mien?

Heslá:

rod a vzor pomnožných podstatných mien, pomnožné

Odpoveď:

 Rod a vzor pomnožných podstatných mien sa určuje podľa zakončenia v nominatíve (po starom v 1. páde) a v datíve (po starom v 3. páde) množného čísla (pomnožné podstatné mená majú iba množné číslo, teda plurál, ďalej len pl.) takto:

  1. Pomnožné podstatné mená zakončené v N pl. na -á/-a  a v D pl. na -ám/-am (napr. krosná, bradlá, ústa, vráta, Košariská) sú stredného rodu, vzor mesto.
  2. Zakončenie v N pl. -ia/-a a v D pl. -iam/-am  (napr. prsia, pľúca, dvercia) zodpovedá strednému rodu, vzoru srdce.
  3. Zakončenie v N pl. -y a v D pl. -om  (napr. dostihy, zálety, vohľady, hody, fašiangy, Kúty, Piešťany, Karpaty, Zbrojníky) zodpovedá neživotnému mužskému rodu, vzoru dub.
  4. Zakončenie v N pl. -y a v D pl. -ám/-am  (napr. sánky, hodinky, váhy, noviny, prázdniny, Tatry, Alpy) zodpovedá ženskému rodu, vzoru žena.
  5. Zakončenie v N pl. -e a v D pl. -om  (napr. okuliare, Tlmače, Ladce, Hámre, Dechtáre,  Leváre, Vráble) zodpovedá neživotnému mužskému rodu, vzoru stroj.
  6. Zakončenie v N pl. -e a v D pl. -iam/-am  (napr. sane, husle, jasle, kvasnice, kliešte, Vianoce, Košice, Levice) zodpovedá ženskému rodu, vzoru ulica.

 Dodávame, že na rozdiel od všeobecných podstatných mien niektoré geografické názvy, ktoré sa zaraďujú medzi pomnožné podstatné mená mužského rodu vzoru stroj a sú zakončené na  -áre/-iare, ako napr. Dechtáre, Tesáre, Leváre, majú v genitíve nulovú pádovú príponu (z) Dechtár, Tesár, Levár. Podobne sa skloňujú aj pomnožné geografické názvy vzoru stroj Tlmače – (z) Tlmáč,  Vráble – (z) Vrábeľ Ladce – (z) Ladiec, hoci iné podobné miestne názvy (tie, pri ktorých sa ešte živo pociťuje súvislosť so všeobecným menom) majú príponu -ov, napr. Hámre – (z) Hámrov, Sliače – (zo) Sliačov. Pri vzore dub majú nulovú príponu geografické názvy zakončené na prípony -any (z Vozokán, Krškán, Margecian), -íky, -áky, -iaky (z Dvorník, zo Zbrojník, z Topoľník, zo Smrdák, z Novák, z Diviak), ale aj niektoré iné mená, ako Krompachy – Krompách, Spišské Vlachy – Spišských Vlách, Žabokreky – Žabokriek, Piešťany – Piešťan. Takéto skloňovanie je výsledkom historického vývoja našej gramatiky. Gramatický rod názvov obcí a genitívnu príponu nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole Názvy obcí na Slovensku (Pravidlá slovenského pravopisu sú dostupné aj na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 08. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rod a vzor pomnožných podstatných mien