Otázka:

Je spisovné slovo pilčík ? Ak nie, ako sa spisovne nazýva lesný robotník, ktorý pracuje s pílou?

Heslá:

pilčík, piliar, pílič

Odpoveď:

V Zozname zamestnaní na spracovanie výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 1980 sa medzi robotníkmi pri ťažbe dreva uvádzali drevorubači ťažbári dreva, drevoštiepači, kálači stromov, rubači v lesníctve, rezači dreva v lesnom hospodárstve, robotníci pri lesnej výťaži a pod. Vo všeobecnosti sa lesný robotník pracujúci pri ťažbe a približovaní dreva a pri prvotnom spracúvaní vyrúbaných stromov tradične nazýva drevorubač. Slovo pilčík sa začalo v médiách frekventovanejšie používať v súvislosti s víchricou vo Vysokých Tatrách v roku 2004 a následnou lesnou kalamitou. Vtedy sme upozorňovali, že v slovenčine sa pomenovania osôb vykonávajúcich istú činnosť väčšinou netvoria príponou -čík, ale príponami a -ár, resp. -iar a aj v súvislosti s lesnými robotníkmi pracujúcimi s motorovými pílami by sa malo hovoriť skôr o píličoch či piliaroch. Slovom piliarsa v minulosti okrem pracovníkov na píle pomenúvali aj ľudia, ktorí chodili po domoch píliť drevo, a v súčasnosti sa používa aj ako spisovný ekvivalent slova pilčík. Keďže potreba nahradiť výraz drevorubač zrejme vyplynula zo zmeny techniky ťažby dreva, v ktorej dnes podstatnú úlohu zohrávajú motorové píly a rozličné stroje, považujeme za najvhodnejšiu náhradu práve slovo piliar.

Čo sa týka výrazu pilčík, je pre nás zatiaľ tak trochu záhadou. Nejde o prevzatie z poľštiny a neuvádza sa ani v českých slovníkoch, najbližšie má k ruskému ľudovému výrazu пилильщик (výslovnosť [piľíľščik]), ktoré sa prekladá do slovenčiny ako piliar. Na druhej strane je dnes slovo pilčík v jazykovej praxi výrazne frekventované a napokon nejde o jediné pomenovanie osoby v slovenčine utvorené príponou -čík. Máme pomenovania osôb plavčík, poručík, práporčík, z ruštiny automatčík, mínometčík, regulovčík, starší výraz kupčík a v historických slovníkoch sú spracované výrazy mlynarčík, sladovčík, varovčík. Čas ukáže, ako sa postavia k slovu pilčík lexikografi. V súčasnosti Vám odporúčame uprednostňovať výraz piliar.


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pilčík