Otázka:

Aký je význam slovo elf? Aký má tvar v množnom čísle?

Heslá:

elf

Odpoveď:

Slovo elf vo význame „v starogermánskej mytológii éterická bytosť podobná človeku; bytosť podobná škriatkom“ (1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka) má v nominatíve plurálu tvar elfovia. Podľa Morfológie slovenského jazyka (v elektronickej podobe na www.juls.savba.sk) majú podstatné mená mužského rodu vzoru chlap, ktoré patria do skupiny cudzích slov zakončených na -f a -m a iných slov, ktoré najčastejšie označujú pojmy z náboženskej oblasti (príslušníkov vierovyznaní, kňazov, mytologické bytosti) a tituly osôb v nominatíve množného čísla pádovú príponu -ovia, napr. šéf – šéfovia, elf – elfovia, mím – mímovia, moslim – moslimovia, kalif – kalifovia, džin – džinovia, princ – princovia, satyr – satyrovia.


Otázka z 09. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu elf