Otázka:

Vedeli by ste mi vysvetliť zvláštne skloňovanie mena Zeus/Dia?

Heslá:

Zeus, Dia

Odpoveď:

Meno najvyššieho boha gréckej mytológie sa v súčasnosti skloňuje dvojako: buď sa mení jeho slovný základ: Zeus – Dia, Diovi, Dia, (o) Diovi, (s) Diom, alebo sa k menu Zeus pridávajú prípony podľa vzoru chlap: Zeus – Zeusa, Zeusovi, Zeusa, (o) Zeusovi, (so) Zeusom. Prvý spôsob odráža skloňovanie mena Zeus v gréčtine, druhý je prejavom jeho zdomácnenia a prispôsobenia slovenskej gramatike. Možnosť dvojakého skloňovania mena Zeus sa uvádza už v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1991, kde sa pri mene Zeus uvádza prípona genitívu -a, t. j. Zeusa, ako aj tvar genitívu Dia. To znamená, že meno Zeus sa v súčasnosti môže skloňovať so zachovávaním slovného základu pripájaním pádových prípon vzoru chlap, alebo sa môže uplatňovať staršie skloňovanie so zmenou slovného základu podľa gréčtiny. Podobný jav pozorujeme pri mene Paris, čiže pôvodné skloňovanie so zmenou slovného základu (Parida, Paridovi), ale aj novšie skloňovanie bez jeho zmeny (Parisa, Parisovi).


Otázka z 03. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Zeus