Otázka:

Čo je správne? Využitie molekulovo-genetických metód v molekulovej epidemiológii alebo využitie molekulárno-genetických metód v molekulárnej epidemiológii?

Heslá:

molekulový, molekulárny, molekulárnogenetický

Odpoveď:

Od slova molekula je prídavné meno molekulový molekulárny (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Slovník cudzích slov, 2005, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).  Zložené prídavné meno, na ktorého pravopis sa pýtate, je odvodené od názvu vedného odboru, ktorý sa v jazykovej praxi používa v dvoch podobách, a to molekulárna genetika i molekulová genetika, pričom častejší je názov molekulárna genetika. Preto aj príslušné prídavné meno má dve podoby – molekulárnogenetický i molekulovogenetický s prevahou adjektíva molekulárnogenetický. Obe prídavné mená sa píšu bez spojovníka, tak ako zložené adjektíva molekulárnobiologický od slovného spojenia molekulárna biológia, hudobnovýchovný od spojenia hudobná výchova, trestnoprávny od spojenia trestné právo, malokarpatský od spojenia Malé Karpaty a pod. Rovnako je to s pomenovaním odboru molekulárna epidemiológia/molekulová epidemiológia. I tu je frekventovanejší názov molekulárna epidemiológia.

O pravopise zložených prídavných mien sa podrobnejšie dočítate v elektronickej poradni po zadaní hesla zložené prídavné mená.


Otázka z 02. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu molekulový