Otázka:

Stretávam sa s názorom, že obyvateľ Slovenska by sa mal volať Sloven. Ako je to správne a ako je to historicky dané?

Heslá:

Slovák, Sloven

Odpoveď:

Pomenovaniu Slovák z historického hľadiska sa venoval Ján Doruľa v publikácii Tri kapitoly zo života slov (Bratislava: Veda 1993). Uvádza, že názov Slovák je písomne doložený z druhej polovice 14. storočia. Vznikol v západoslovanských jazykoch, v ktorých prípona -ák (-iak) sa v tom čase začala využívať aj pri tvorení obyvateľských mien (Polák/Poliak, Slezák, Prusák, Rusnák). Išlo tu iba o formálnu zmenu, lebo novšia podoba Slovák označovala spočiatku to isté čo staršia podoba Sloven, resp. Slovenin; príponu -en- nahradila alternatívna prípona -ák s variantom -iak. V západoslovanských jazykoch od 15. storočia podoba Slovák znamená teda „Slovan“, t. j. označuje príslušníka ktoréhokoľvek slovanského kmeňa, aj takého, ktorý sa označuje osobitným kmeňovým názvom (Srb, Čech a pod.), i takého, ktorého etnickým názvom zostalo alebo stalo sa pomenovanie Slovanov vôbec (Slovinci, Slovácia i.).   Slováci sami používali názov Slovák i vo význame „Slovan“. Zároveň možno pozorovať isté ustaľovanie názvov SlovákSlovan. Napr. Jan Blahoslav vo svojej gramatike z r. 1571 už používa názov Slovák na označenie Slovákov, vtedajších slovanských obyvateľov horného Uhorska na východ od Moravy. Pritom si však uvedomuje, že názov Slovák i prídavné meno slovenský má aj širší význam. V ukrajinskom slovníku P. Beryndu z r. 1627 popri podobe Slovák nachádzame podobu Slovácko vo význame „Slovensko“ a príslovku slovácky vo význame „slovensky“. Skutočnosť, že obyvatelia východnej Moravy sa nazývali a podnes nazývajú tak ako obyvatelia Slovenska, že ich etnický názov prešiel podobným vývinom ako etnický názov Slovákov, má svoje historické korene siahajúce do obdobia spoločného štátnopolitického života.

 Názov Slovák zostal v slovenčine osihotený, netvoria sa od neho nijaké ďalšie slová. Ženská podoba Slovenka, prídavné meno slovenský i názov krajiny Slovensko zachovávajú prastarý základ sloven- (z tvaru Slovienin/Sloviene, Sloven/Sloveni). Názov Slovák je však základom tvorenia odvodených slov v cudzích jazykoch (porov. napr. rus. Slovakija, slovačka, slovackij, slovinsky Slovaška, Slovakinja, slovaški, srb. a chorv. Slovačka, Slovakinja, slovački, bulh. Slovaško, slovaška, slovaški).

 


Otázka z 31. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slovák