Otázka:

Je spojenie dozor nad niečím napr. dozor nad fungovaním prevádzky správny? Alebo je vhodnejšie využiť výraz dozerať?

Heslá:

dozor, dozerať

Odpoveď:

Predložková väzba v inštrumentáli dozor nad niečím, napr. dozor nad jadrovou bezpečnosťou je správna. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa neuvádza, no zachytáva ju 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 pri slove dozor v spojeniach mať, vykonávať dozor nad niečím vo význame „dozerať“. Sloveso dozerať sa častejšie viaže s predložkou na, napr. dozerať na deti, na statok, na čistotu, na domácnosť, v miestnom význame sa používa predložka na alebo v – dozerať v škole, v elektrárni, na ulici, na križovatke.


Otázka z 31. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu dozor