Otázka:

Chcela by som sa opýtať, či sa výraz "novo koncipovaný" píše oddelene alebo spolu "novokoncipovaný".

Heslá:

novo, novokoncipovaný, novoutvorený

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zachytáva viacero zložených prídavných mien s prvou časťou novo-, ktorá má význam „ktorý práve, nedávno vznikol“, napr. novonadobudnutý „práve, nedávno nadobudnutý“ (novonadobudnuté auto), novonarodený „práve, nedávno narodený“ (novonarodený syn), novoutvorený  „práve, nedávno utvorený“ (novoutvorená vláda), novovybudovaný „práve, nedávno vybudovaný“ (novovybudovaná továreň) – porov. na webovej stránke nášho ústavu  www.slovnik.juls.savba.sk. Na posúdenie toho, či určitý výraz má charakter zloženého prídavného mena, resp. príčastia, ktorého prvá časť vznikla z prídavného mena alebo príslovky (v danom prípade z prídavného mena nový), alebo ide o spojenie príslovky a prídavného mena, je neraz potrebné poznať konkrétne slová, s ktorými sa príslušný výraz spája, prípadne aj širší kontext (porov. spojenia vysokopostavený človek – vysoko postavený stožiar). Prídavné mená s prvou časťou novo- sú v slovenčine veľmi produktívne. K nim môžeme priradiť aj prídavné meno novokoncipovaný, napr. novokoncipovaný slovník.


Otázka z 20. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu novo