Otázka:

Je významový rozdiel, ak povieme, že niekto niečo chce alebo má chuť?

Heslá:

chcieť, mať chuť

Odpoveď:

Sloveso chcieť je viacvýznamové (porov. výklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu www.slovniky.korpus.sk). Ako vyplýva z výkladu, sloveso chcieť v modálnom význame v spojení s neurčitkom vyjadruje vôľu, chuť, úmysel činiteľa konať dej. Podobne zvratné sloveso chcieť sa v modálnom význame v spojení s neurčitkom vyjadruje chuť, vôľu (v zápore nechuť, nevôľu) konať dej. V tomto význame sú slovesá chcieť a chcieť sa synonymné s výrazom mať chuť, napr. chcem ísť do kina – chce sa mi ísť do kina – mám chuť ísť do kina, chcem jesť – chce sa mi jesť – mám chuť jesť, nechcem pracovať – nechce sa mi pracovať – nemám chuť pracovať. Rovnoznačnosť slovesa chcieť sa s výrazom mať chuť vo význame „pociťovať chuť, potrebu niečo uskutočniť“ potvrdzuje aj výklad v Synonymickom slovníku slovenčiny (porov. tamže). Napriek významovej príbuznosti slovies chcieť, chcieť sa s výrazom mať chuť neplatí, že ich synonymia je absolútna. Tá závisí od spájateľnosti s konkrétnym slovom, porov. chcem ho požiadať o diskrétnosť # mám chuť ho požiadať o diskrétnosť, chceme založiť nový ústav pre chorých # máme chuť založiť nový ústav pre chorých.


Otázka z 19. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu chcieť