Otázka:

Existujú prípady, keď sa skratky titulov doc. a prof. píšu s veľkými písmenami ? Ako sa uvádzajú tieto tituly na menovkách na dverách, na konferenčných visačkách a pod., ako v zborníku, kde je autor uvedený na samostatnom riadku pod názvom článku, či v zozname, napr. na prezenčnej listine? Ako sa píše titul doc. a prof. v adrese, kde je meno s titulom uvedené až v druhom riadku?

Heslá:

doc. a prof. v texte, skratky doc. a prof. na začiatku textu

Odpoveď:

Skratky titulov docent a profesordoc. prof. – sa píšu s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa píšu iba na začiatku vety a na začiatku textu, teda keď sa adresa začína skratkou titulu, keď je titul na začiatku nápisu (napr. na pamätnej tabuli), na začiatku textu na menovke, štítku na dverách, na navštívenke. Takisto v prípadoch, keď sa skratka titulu uvádza pred menom autora pod článkom alebo pod listom, ktorý je zakončený bodkou, píše sa s veľkým začiatočným písmenom (napr. Tešíme sa na skoré stretnutie.//Doc. PhDr. Jozef Malý, DrSc., ale S pozdravom//doc. PhDr. Jozef Malý, DrSc. – za formulkou „S pozdravom“ sa nepíše bodka a podpis v ďalšom riadku je pokračovaním textu).

V zozname na prezenčnej listine nepovažujeme začiatky jednotlivých riadkov za začiatok textu, takže Vám odporúčame písať skratky titulov doc. prof. pred menom s malým začiatočným písmenom. Navyše sa mená v zoznamoch zoraďujú väčšinou abecedne, a preto sa častejšie uvádza na prvom mieste priezvisko, za ním nasleduje oddelené čiarkou rodné meno, potom ďalšia čiarka a všetky tituly sa uvádzajú až za menom, napr. Malý, Jozef, doc., PhDr., DrSc. Iný prípad je uvádzanie mien (v poradí titul, meno, priezvisko) v tabuľke, kde sa v kolónkach v záhlaví stĺpca, ako aj v kolónkach prvého stĺpca píšu na začiatku textu zvyčajne veľké začiatočné písmená.

Adresa rozpísaná do riadkov sa považuje za jeden súvislý text. To znamená, že skratky doc. prof., ktoré sa uvádzajú v druhom riadku, treba písať s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu doc. a prof. v texte