Otázka:

V správach o počasí počúvam predpoveď, že zajtra bude teplota okolo dvoch stupňov, piatich stupňov, siedmich, dvadsiatich stupňov a pod. Je správny tento tvar alebo má byť okolo dva, päť, sedem... stupňov?

Heslá:

okolo

Odpoveď:

 

 

Slovo okolo sa uplatňuje ako častica, ktorá vyjadruje približnosť číselného údaja, napr. teplota okolo päť stupňov (= asi, približne päť stupňov), ale aj ako predložka, ktorá sa spája s genitívom a okrem iných významov vyjadruje približnosť časového alebo číselného údaja, napr. okolo jednej (hodiny), teplota okolo piatich stupňov. Spojenie teplota okolo piatich stupňov je vlastne eliptickým výrazom výpovede Teplota je (bude, vystúpi) okolo piatich stupňov (porov. výklad slova okolo v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 17. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu okolo