Otázka:

V Praktickej príručke slovenčiny (SPN 1997) od J. Mistríka som na strane 54 našla informáciu, že máme štyri slovesné spôsoby vrátane opytovacieho. Existuje opytovací spôsob?

Heslá:

slovesný spôsob, typy viet, modálnosť

Odpoveď:

V slovenskej morfológii sa rozlišujú tri slovesné spôsoby, a to 1. oznamovací spôsob (indikatív), 2. podmieňovací spôsob (kondicionál) a 3. rozkazovací spôsob  (imperatív).

V syntaxi rozlišujeme na základe modálnosti štyri základné typy viet, a to 1. oznamovaciu, 2. rozkazovaciu, 3. opytovaciu, 4. želaciu.  Opytovacia veta sa tvorí buď s oznamovacím slovesným spôsobom, napr. Poradíte mi? a Kam idete?, alebo s podmieňovacím slovesným spôsobom, napr. Išli by ste s nami? Ako by ste mi mohli pomôcť? Publikáciu, na ktorú ste sa spytovali, nemáme k dispozícii, ale opytovací slovesný spôsob v slovenčine neexistuje a predpokladáme, že ste si text, na ktorý sa odvolávate, zle prečítali. Aj Jozef Mistrík uvádza v publikáciách ako Moderná slovenčina (SPN 1983) iba tri slovesné spôsoby, ako aj skutočnosť, že otázka sa tvorí buď s indikatívom, alebo s kondicionálom.


Otázka z 11. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slovesný spôsob