Otázka:

Slovo sestrin sa skloňuje podľa vzoru otcov alebo podľa vzoru matkin? Sú v tom nejasnosti. Ja učím, že podľa vzoru otcov sa skloňujú privl. príd. mená zakončené na -ov, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino, ale obávam sa, či sa v testoch nebude vyžadovať v odpovediach vzor matkin.

Heslá:

vzor matkin, vzor otcov

Odpoveď:

 

Na vystihnutie skloňovania istej skupiny slov sa vyberá typické slovo ako reprezentant deklinačného typu, na ktorom sa dá dobre ukázať spôsob tvorenia jednotlivých pádov. V súvislosti s privlastňovacími prídavnými menami sa v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá má platnosť kodifikačnej príručky spisovnej slovenčiny, uvádza iba vzor otcov, do ktorého sa zaraďujú aj privlastňovacie prídavné mená odvodené od podstatných mien ženského rodu príponou -in, -ina, -ino. Vzor matkin je teda iba podvzor, resp. pomocný vzor v rámci vzoru otcov. V učebniciach sa však uvádza väčšinou ako samostatný vzor, lebo je dôležité, aby si žiaci osvojili písanie prípony -in, -ina, -ino, ako aj tvarov privlastňovacích prídavných mien typu matkin. Ťažko sa zdôvodňuje písanie prípony -in tým, že je to vzor otcov, žiaci si túto problematiku lepšie osvoja, keď majú pred očami jednotlivé pádové podoby podstatného mena matkin a s nimi si spájajú podobne utvorené prídavné mená.

 Z jazykového hľadiska je dôležité, aby používatelia slovenského jazyka vedeli tvoriť správne tvary slov a pri hodnotení ovládania slovenského jazyka by mali hodnotiaci akceptovať pri prídavných menách typu matkin  tak zaradenie do vzoru otcov, ako aj zaradenie do vzoru matkin. Ak sa obávate, že by pri testoch mohli vzniknúť problémy, učte žiakov, aby pri privlastňovacích prídavných menách typu matkin uvádzali vzor otcov, pomocný vzor matkin.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vzor matkin