Otázka:

Ktorá z týchto dvoch možností je správna? Vážim si tvojej pomoci môjmu otcovi alebo Vážim si tvoju pomoc môjmu otcovi.

Heslá:

vážiť si

Odpoveď:

 

Sloveso vážiť si sa v súčasnej slovenčine viaže s datívom a z formulácií, ktoré ste uviedli, Vám odporúčame uprednostňovať druhú v poradí, t. j. Vážim si tvoju pomoc môjmu otcovi (hoci prirodzenejšie by vyznela formulácia Vážim si, že si pomohol môjmu otcovi alebo ... že pomáhaš môjmu otcovi). V minulosti sa používala aj väzba s genitívom, t. j. vážim si tvojej pomoci, ale už v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa táto väzba hodnotila ako staršia. V súčasnosti sa pociťuje ako štylisticky príznaková a využíva sa iba v beletrii v reči postáv na dokreslenie doby.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vážiť si