Otázka:

Je správne slovné spojenie kvapalné výpusty? Podľa mňa výpusty sú otvory, ktorými niečo vyteká. Používa sa aj spojenie kvapalné výpuste (odpad, ktorý sa vypúšťa), ale aj o správnosti tohto spojenia mám pochybnosti.

Heslá:

vypusť

Odpoveď:

Slovo výpust je podstatné meno mužského rodu, preto má v nominatíve množného čísla tvar výpusty (nie výpuste). V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, v elektronickej podobe je prístupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) sa slovo výpust uvádza s významom „otvor upravený na vypúšťanie (obsahu niečoho)“, takže Váš postreh bol správny. Odporúčame Vám používať slovné spojenie vypúšťané kvapalné odpady.


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vypusť