Otázka:

Existuje opozitum k slovesu potiť sa?

Heslá:

opozitá, antonymá, záporové tvary

Odpoveď:

Nie každé slovo v slovenčine má svoj náprotivok s odlišným základom a s protikladným významom. S antonymickými (opozitnými) dvojicami sa najčastejšie stretávame pri akostných prídavných menách (dobrý – zlý, malý – veľký) a pri príslovkách (dobre – zle, málo – veľa), v kategórii podstatných mien sa s antonymiou stretávame najmä pri podstatných menách odvodených od prídavných mien (malosť – veľkosť, múdrosť – hlúposť, mladosť – staroba)  alebo pri substantivizovaných adjektívach (sýty hladnému neverí, starý nevládze a mladému sa nechce). Pri ostatných druhoch podstatných mien je antonymia skôr zriedkavá (svetlo – tma, láska – nenávisť, muž – žena).

Aj pri slovesách sú antonymické (opozitné) dvojice ako spať – bdieť, hovoriť – mlčať zriedkavé a na vyjadrenie opaku sa používajú väčšinou záporové tvary slovies s predponou ne- ako piť – nepiť, plávať – neplávať, veriť – neveriť, vedieť – nevedieť. Aj opak potenia sa vyjadruje záporovým tvarom toho istého slovesa, t. j. potiť sa – nepotiť sa.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opozitá