Otázka:

Stretla som sa so slovom liekareň. Je toto slovo vytvorené správne a môžeme ho považovať za spisovné?

Heslá:

lekáreň, liekareň

Odpoveď:

Farmaceutická inštitúcia na prípravu, uskladňovanie, vydávanie a predaj liečiv a liekov sa v spisovnej slovenčine nazýva lekáreň. Toto slovo je správne utvorené podobne ako niektoré ďalšie slová, v ktorých sa pred dlhou príponou -áreň skrátila predchádzajúca dlhá slabika, napr. hviezda – hvezdáreň, víno – vináreň, hliník – hlinikáreň, tak aj liek – lekáreň. Popri slove lekáreň v takejto kodifikovanej a lexikograficky spracovanej podobe sa v súčasnosti stretávame na internete aj s podobou liekareň. Táto podoba je takisto utvorená v súlade s bežnými postupmi pri tvorení slov v slovenčine, lebo pred príponou -áreň sa častejšie zachovávala dlhá slabika, napr. mlieko – mliekáreň (→ mliekareň), cievka – cievkáreň (→ cievkareň), sviečka – sviečkáreň (→ sviečkareň).  Podoba v zátvorkách zodpovedá novšej tendencii zrušiť pri týchto slovách výnimku z pravidla o rytmickom krátení.

Musíme si však položiť otázku, prečo by niekto potreboval popri ustálenej podobe lekáreň zavádzať ďalšiu podobu liekareň? Keďže slovo liekareň sa začalo používať a stále sa používa v názvoch firiem predávajúcich na internete lieky (Liekareň, a. s.), predpokladáme, že internetové firmy sa nemohli z nejakého (legislatívneho) dôvodu zaevidovať ako lekárne, lebo nejde o farmaceutické inštitúcie, ale iba o internetové obchody a slovom liekareň sa tu pomenúva iný spôsob distribúcie liekov. Vzhľadom na to, že internetové firmy majú slovo liekareň zrejme v oficiálnom názve, pod ktorým sú zaregistrované v obchodnom registri, môžeme očakávať, že sa s týmto výrazom budeme naďalej stretávať. Nemožno preto vylúčiť, že sa časom neudomácni v našej slovnej zásobe ako pomenovanie internetového obchodu s liekmi. Vo význame „farmaceutická inštitúcia na prípravu, uskladňovanie, vydávanie a predaj liečiv a liekov“ Vám však odporúčame používať iba slovo lekáreň, ktoré tvorí spolu s odvodenými tvarmi ucelený systém (porov. lekárnik, lekárnička, lekárnický, lekárnictvo).

 


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu lekáreň