Otázka:

Sú spisovné slová foajé, gúgliť a menežment? V ktorom okamihu sa adaptovaná podoba prevzatého slova stáva spisovnou?

Heslá:

adaptácia cudzích slov, foyer, manažment, gúglovať, gúgliť

Odpoveď:

 

Mnohé slová, ktoré sa prevezmú do slovenčiny z iných jazykov (začnú sa bežne používať v slovenských textoch), sa skôr či neskôr adaptujú, tzn. prispôsobia sa slovenskému pravopisu, väčšinou podľa pôvodnej výslovnosti (zriedkavejšie sa výslovnosť prispôsobí písaniu alebo sa kombinujú oba postupy). To, či sa cudzie slová adaptujú a s akým časovým odstupom, závisí od viacerých faktorov, napríklad od ich frekvencie v slovenčine, od oblasti, v ktorej sa používajú (napr. talianske hudobné termíny si väčšinou zachovávajú pôvodnú podobu), od toho, či už máme v slovenčine podobné cudzie slovo, pri ktorom možno uplatniť analógiu. Napr. k slovám hardvér softvér, ktorých adaptácia trvala dlhšie, pribudlo slovo malvér (malware).

Adaptácia je často dlhodobejší proces, pri ktorom nemožno hovoriť o momentoch, ale o obdobiach, pričom nejaký čas väčšinou fungujú popri sebe varianty – používa sa cudzie slovo v pôvodnej podobe aj v zdomácnenej podobe, kým sa napokon neustáli iba zdomácnená podoba. Aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka sa často uvádzajú v určitom období pri niektorých cudzích slovách dvojtvary. Pri cudzích slovách, ktoré sú už spracované v kodifikačných alebo normatívnych lexikografických príručkách, je záväzná podoba, ktorá sa v nich uvádza. Pri slovách, na ktoré ste sa spytovali, sú to podoby foyer a manažment (pozri príručky na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). Slovesá gúglovať, resp. gúgliť (vygúgli si to) nie sú zatiaľ v slovenčine lexikograficky spracované, ale vzhľadom na to, že ide o slovesá utvorené už v slovenskom prostredí s domácimi príponami (o adaptácii možno hovoriť iba pri originálnom anglickom slove google/gúgl), považujeme takúto grafickú podobu za správnu, lebo zodpovedá slovotvorným postupom v slovenčine.

 


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu adaptácia cudzích slov