Otázka:

Je správne prídavné meno mokraďový alebo mokraďný?

Heslá:

mokraď

Odpoveď:

Od slova mokraď možno utvoriť prídavné meno s príponou -ný aj s príponou -ový. Pri tvorení prídavných mien s príponou -ný od podstatných mien zakončených na mäkkú spoluhlásku ď sa mäkká spoluhláska nahrádza tvrdou, napr. loď – lodný, hruď – hrudný,  spoveď – spovedný. Preto aj v prídavnom mene mokradný je pred príponou -ný tvrdá spoluhláska d. Rovnako správne a podľa dokladov z internetu aj časté je prídavné meno mokraďový, napr. v spojení mokraďová vegetácia, doložené v exemplifikačnom spojení fytocenológia mokraďových systémov (porov. 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006). V botanickom a zoologickom názvosloví sa stretávame s obidvomi podobami prídavných mien, napr. hraboš mokradný, vstavačovec mokradný, los mokraďový.

 

 

 


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mokraď