Otázka:

Píše sa správne „lyžiny“ alebo „ližiny“? Ide o výraz z automobilovej terminológie.

Heslá:

ližina, ližiny, lyžina, lyžiny

Odpoveď:

 

V slovenskej odbornej terminológii máme slovo ližina s mäkkým po l. V dopravnej terminológii sa týmto podstatným menom, ktoré sa používa väčšinou v množnom čísle ližiny, pomenúvajú trámy pripevnené pod obalom ťažných zásielok, ako aj spodná časť podpernej konštrukcie na spúšťanie plavidla na vodu. V Česko-slovenskom slovníku (1979) sa slovo ližina uvádza ako odborný výraz zo stavebníctva, synonymum výrazov povalok líha vo význame „tyče, resp. tenšie brvná na posúvanie ťažkých bremien“. Po ližinách sa v minulosti posúvali aj ťažké sudy. V súčasnosti sa výrazom ližiny pomenúvajú aj pozdĺžne nosiče na streche auta (na ktoré sa upevňujú iné nosiče). Keďže pôvod a pôvodný význam slova ližina je už málo známy a zrejme aj preto, že sa toto podstatné meno používa väčšinou v množnom čísle (ližiny), dávajú si ho používatelia slovenského jazyka do súvislosti s pojmom lyže a píšu ho väčšinou s tvrdým y (lyžiny). Časté písanie slov lyžiny s tvrdým y sa odrazilo aj v lexikografickom spracovaní tohto slova v 2. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka (2011), v ktorom sa nenachádza heslo ližina, ale iba heslo lyžina. Pri podstatnom mene lyžina sa uvádza význam „dlhý úzky predmet podobný lyži slúžiaci na nosenie, posunovanie ťažších bremien alebo na podopieranie niečoho, podpera“, čiže aj tu sa dáva výraz lyžina do súvislosti s lyžami, ktorých pomenovanie sa však utvorilo neskôr. V exemplifikácii sa uvádzajú spojenia ako lyžina helikoptéry, demontovať lyžiny z auta a pod. V súčasnosti teda stojíme pred otázkou, či zohľadniť skutočnosť, že podoba lyžina je v súčasnosti v slovenských textoch frekventovanejšia (v databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.40-juls-all sa našlo 22x slovo lyžina v rozličných tvaroch a len 3x slovo ližina), alebo sa máme pridŕžať existujúcej odbornej terminológie. Predpokladáme, že táto otázka bude ešte predmetom odbornej diskusie a v jazykovej praxi sa zatiaľ budeme naďalej stretávať s oboma podobami – ližina aj lyžina.


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ližina