Otázka:

Čo označuje pojem rameno? Ako vytvorím prídavné meno od tohto slova?

Heslá:

rameno, plece

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (pozri www.slovnik.juls.savba.sk) sa slovom rameno v slovenčine označuje „časť hornej ľudskej končatiny od lakťa po plece“ a slovom plece „časť ľudského tela medzi krkom a začiatkom ruky“. Slovo rameno sa často nesprávne používa vo význame „plece“ (na čo sa v slovníku pri slove rameno aj upozorňuje). Od slova rameno sú utvorené prídavné mená ramenný ramenový a od slova plece prídavné mená plecný plecový. Označenie ramenný kĺb sa ako anatomický termín v slovenčine používa a uvádza sa napríklad v publikáciách Anatomické názvoslovie (1962), Sústavná anatómia človeka (1979), Zdravoveda pre rodinu (1975). Na nepresnosť označenia ramenný kĺb upozorňoval MUDr. Bohuslav Finďo v článku Plece a rameno v časopise Kultúra slova v r. 1987, v ktorom vysvetľoval rozdiel medzi pomenovaniami rameno plece a navrhol namiesto ramenný kĺb používať označenie plecový kĺb. Z článku vyberáme záver: „Skupina odborníkov sledujúcich lekársku terminológiu vyslovila aj u nás nedávno postulát: Niektoré anatomické termíny by bolo možné aj rozšíriť napr. o slovo plece (V. Bunčáková a spoluprac., 1983). Súdime, že tento postreh zodpovedá postaveniu slova plece v základnom jazykovom fonde slovenčiny, a ako sme sa pokúsili ukázať, aj terminologickej potrebe. Uvedenie slovenského terminologického názvoslovia do života odstránilo veľa terminologického zmätku. Nájdu sa ešte jednotlivosti, ktoré vyžadujú úpravu. Nazdávame sa, že je načase urobiť to s názvami rameno plece, resp. s ich odvodeninami a zloženinami“. Nevieme sa však presne vyjadriť, nakoľko sa citovaný návrh v kruhu odborníkov akceptoval, no podľa dokladov z internetu sa pomenovanie ramenný kĺb javí ako naďalej nepomerne častejšie uprednostňované.

 


Otázka z 06. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rameno